Stav sněhu

Sjezdovka A
0 cm přírodní sníh
mimo provoz.

Sjezdovka B 0 cm přírodní sníh mimo provoz
Bezpečnostní ustanovení

Pokyny pro lyžaře a snowboardisty

Všeobecně
a)  všechny přepravované osoby jsou povinny se seznámit a dodržovat tyto bezpečnostní pokyny a  pro ně určené návody a značení a uposlechnout pokynů obsluhy LV;
b) přepravované osoby jsou povinny dodržovat stanovené přístupové cesty, nastupovat a vystupovat v místech k tomu určených;
c) přepravované osoby jsou odpovědné za škody na zdraví a zařízení LV způsobené nedodržováním bezpečnostních předpisů a pokynů obsluhy LV;
d) přepravované osoby mohou vstupovat do prostoru nástupiště pouze s platným jízdním dokladem a nesmí bránit plynulému provozu LV;
e) na lyžařský vlek je zakázán přístup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
f)  povinnost nahlásit bez zbytečného prodlení úraz a jiné poškození zdraví, popřípadě poškození výstroje způsobenou na zařízení lyžařského vleku zástupci provozovatele nebo obsluze LV.

Při nastupování musí lyžař nebo snowbordista:
a)  nastoupit se souhlasem a kontrolou provozního pracovníka LV;
b)  před nástupem musí ruce vytáhnout z poutek lyžařských holí a tyto držet v jedné ruce;
c)  druhou ruku musí mít volnou pro uchopení vlečného závěsu;
d)  před nástupem srovnat lyže paralelně vedle sebe a sledovat přijíždějící vlečný závěs;
e)  po signálu nebo pokynu provozního pracovníka uchopit vlečný závěs, sklouznout se a zasunout talíř vlečného závěsu mezi nohy.

Při jízdě na trati musí lyžař nebo snowbordista:
a)  všímat si značek, pokynů a piktogramů na trase a řídit se jimi;
b)  lyžařské hole držet v jedné ruce a druhou se přidržovat vlečného závěsu;
c)  během jízdy dodržovat ve sněhu předznačenou stopu, svévolně z ní nevyjíždět, nejezdit slalom ani pouštět vlečný závěs;
d)  v případě neúmyslného pádu uvolnit vlečný závěs a co nejrychleji opustit trať;
e)  dodržovat zákaz chytat vlečné závěsy na trati a nastupovat mimo vyznačený prostor.
f)  nevystupovat mimo stanici

Při vystupování musí lyžař nebo snowbordista:
a)  uvolnit vlečný závěs v určeném místě a ihned odjet v označeném směru;
b)  pouštět vlečný závěs klidně, tak aby se nadměrně nerozkýval;
c)  dodržovat zákaz křižování vlečné stopy mimo místa k tomu určená;
d)  dodržovat zákaz jízdy po vlečné stopě směrem dolů.